Bảng giá

Số điểm mua
Giá tiền (vnd)
50 (tối thiểu)50.000
100100.000
150150.000
200200.000
......
Đăng tin
Số điểm trừ
Nhà Đất
Tin thường : 5 điểm/ngày
Tin nổi bật : 10 điểm/ngày
Tin ưu tiên : 15 điểm/ngày
Xe
Tin thường : 5 điểm/ngày
Tin nổi bật : 10 điểm/ngày
Tin ưu tiên : 15 điểm/ngày
Học Hành
Tin thường : 5 điểm/ngày
Tin nổi bật : 10 điểm/ngày
Tin ưu tiên : 15 điểm/ngày
Sản phẩm - Dịch vụ
Tin thường : 5 điểm/ngày
Tin nổi bật : 10 điểm/ngày
Tin ưu tiên : 15 điểm/ngày
Nhu yếu phẩm
Tin miễn phí : 0 điểm/ngày
Đẩy tin
Số điểm trừ
Nhà Đất
Tin thường : 5 điểm/lần
Tin nổi bật : 10 điểm/lần
Tin ưu tiên : 15 điểm/lần
Xe
Tin thường : 5 điểm/lần
Tin nổi bật : 10 điểm/lần
Tin ưu tiên : 15 điểm/lần
Học Hành
Tin thường : 5 điểm/lần
Tin nổi bật : 10 điểm/lần
Tin ưu tiên : 15 điểm/lần
Sản phẩm - Dịch vụ
Tin thường : 5 điểm/lần
Tin nổi bật : 10 điểm/lần
Tin ưu tiên : 15 điểm/lần
Nhu yếu phẩm
Tin miễn phí : 5 điểm/lần