Bảng giá

Số điểm mua
Giá tiền (vnd)
50 (tối thiểu)50.000
100100.000
150150.000
200200.000
......
STT
Đăng tin
Số điểm trừ
1Tin ưu tiên15 điểm/ngày
2Tin nổi bật10 điểm/ngày
3Tin thường5 điểm/ngày
STT
Đẩy tin
Số điểm trừ
1Tin ưu tiên15 điểm/lần
2Tin nổi bật10 điểm/lần
3Tin thường5 điểm/lần